Algemene Voorwaarden

 Artikel 1: Definities 

 1. Healthy Roots , gevestigd te Zwolle , KvK-nummer 80116957, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever of deelnemer. 
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

 

Artikel 3: Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  
 6. Inschrijvingen via de website dienen direct te worden betaald om bindend te zijn.

 

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

 

Artikel 5: Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Healthy Roots heeft, ook gedurende een Overeenkomst, het recht om prijsverhogingen door te voeren. In het geval Healthy Roots een prijsverhoging doorvoert, gebeurt dit altijd met ingang van een nieuwe kalendermaand en wordt dit tijdig en minstens twee kalendermaanden van tevoren op de website van Healthy Roots aangekondigd.

 

Artikel 6: Facturering en Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium wordt door Healthy Roots direct bij de bestelling in rekening gebracht en dient direct te worden betaald op een op de website aangegeven wijze waarna de Deelnemer een factuur ontvangt op het door hem doorgegeven mailadres.
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet direct bij de bestelling door Healthy Roots is ontvangen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

3.Eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

 1. Het opschorten van een betaling is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of een klacht ten aanzien van de verleende of te verlenen Diensten, schorten de betalingsverplichting dus niet op.
 2. Op boekingen van workshops, cursussen en event is een “no refund policy” van toepassing. Er zal geen teruggave van de boeking plaatsvinden bij overmacht of welke reden dan ook. De boekingen zijn wel overdraagbaar indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn. De prijs van het de overgedragen boeking is gelijk aan de prijs die is betaald voor de deelnemer op de website.

 

Artikel 6: Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.  
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.  
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 7: Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.  
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.  

 

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 2. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.  
 3. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. 

 

Artikel 9: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 1. De opdrachtgever/ deelnemer beseft en aanvaard dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. Het gebruik van de apparatuur en materialen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard dan ook ook, bij Healthy Roots, is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever/deelnemer
 2. Healthy Roots en haar werknemers en/of andere hulppersonen is nimmer aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die de Deelnemer lijdt in het kader van deze Overeenkomst op welke wijze ontstaan dan ook, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door onjuist gebruik van de geleverde Diensten, onjuist gebruik van de trainingsapparatuur in de trainingsruimte, het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen of aanwijzingen, door het verstrekken van onjuiste informatie aan Healthy Roots en/of door verlies of diefstal van eigendommen. Healthy Roots  is (dus ook) nimmer aansprakelijk voor letselschade, noch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Healthy Roots en haar werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.  
 4. Healthy Roots is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 5. Healthy Roots is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Healthy Roots of zijn medewerkers.
 7. De Deelnemer vrijwaart Healthy Roots tegen aanspraken van derden in verband met de door Healthy Roots geleverde of te leveren Diensten.
 8. In alle gevallen waarin Healthy Roots eventueel aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Healthy Roots wordt gedekt. In het geval de verzekeraar van Healthy Roots geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat Healthy Roots over de voorgaande 6 maanden bij de Deelnemer in rekening heeft gebracht.

 

Artikel 11: intellectueel eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de website van Healthy Roots het eigendom is van Healthy Roots, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, trainingsplannen, trainingsconcepten en overige inhoud van de Diensten van Healthy Roots te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Healthy Roots.

 

Artikel 12: Personal training

 1. Voor personal training zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Annulering door ziekte of overmacht geschiedt 24 uur van tevoren. Voor annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de training zal het volledige bedrag van de training in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13: Programming

 1. Als de deelnemer een van de volgende vragen met “Ja” beantwoordt, mag de deelnemer het programma niet starten of voortzetten.

  1.1 Heeft een arts ooit gezegd dat u een hartaandoening heeft en dat u alleen lichamelijke activiteit mag doen die door een arts wordt aanbevolen? 
  1.2 Heeft u de afgelopen maand pijn in uw borst gevoeld bij lichamelijke activiteit? 
  1.3 Verliest u uw evenwicht door duizeligheid of verliest u wel eens het bewustzijn?
  1.4 Heeft u een bot- of gewrichts-/ruggengraatprobleem dat verergerd kan worden door een verandering in uw lichamelijke activiteit?
  1.5 Schrijft uw arts momenteel medicijnen voor voor gezondheidsgerelateerde aandoeningen?
  1.6 Kent u nog andere redenen waarom u geen lichamelijke activiteit zou moeten doen? 
  1.7 Heeft u pees-, ligament-, spier- of gewrichtspijn?

 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet. Een maand duurt vier weken.
 3. Doordat de diensten van Healthy Roots online geleverd worden, kan Healthy Roots niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Healthy Roots zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Deelnemer ontvangen wordt.
 5. De Deelnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 6. De Deelnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 7. De Deelnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Deelnemer zal worden aangepast.
 8. De Deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Healthy Roots en derden, ten gevolge van de door de Deelnemer gedeelde informatie.
 9. De Deelnemer gaat akkoord dat Healthy Roots alle door de Deelnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt
 10. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Healthy Roots te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Healthy Roots.

 

Artikel 14: Video en fotomateriaal

 1. Healthy Roots houdt zich het recht voor om foto’s en video’s van de deelnemers te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Eveneens progressies van deelnemers van de programmering mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 2. Voor bezwaren omtrent het in lid 1 voorbehouden recht zal schriftelijk bezwaar tegen moeten worden gemaakt.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Gelderland is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij zich fatsoenlijk en volgens de binnen Healthy Roots geldende normen gedraagt en alle aanwijzingen die door Healthy Roots worden gegeven, opvolgt.
 2. Healthy Roots houdt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de Diensten te wijzigen, tijdelijk niet te verlenen of geheel of gedeeltelijk te stoppen met de dienstverlening. Healthy Roots behoudt zich voorts het recht voor om de data en tijden waarop de Diensten worden verleend, te wijzigen. 
 3. Het staat Healthy Roots te allen tijde vrij om de locatie waar de Dienst(en) worden verleend (tussentijds) te wijzigen. De eventuele langere reistijd voor de Deelnemer komt voor rekening en risico van de Deelnemer. 

 

Artikel 17: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de betaling heeft volbracht.
   

Artikel 18: Annuleringsvoorwaarden

1. De annuleringsvoorwaarden die gelden voor de klant zijn afhankelijk van het pakket dat de klant bij Healthy Roots afneemt.   
2. Neemt de klant een Personal Training, Groepslessen, online coaching, Mylogenics of voeding coaching? Af dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. De sessies moeten binnen de looptijd van 3, 6 of 12 maanden opgemaakt worden. Sessies zijn 1 maand geldig na de laatste betaling.
b. In overleg kan bij ziekte/blessures/vakantie de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van Healthy Roots en zal per individuele situatie bepaald worden.
c. Er kan maximaal 1 sessie per week ingehaald worden.
d.  Bij duo’s of small groep trainingen wordt er geen restitutie verleend voor de personen die niet aanwezig kunnen zijn.
e. Annulering binnen 8 dagen is 70% terug gaven van het bedrag. 30% zijn gemaakte kosten. 


2. Annulering kan op de volgende wijzen geschieden:
a. Middels een telefoongesprek;
b. Via een SMS bericht;
c. Via een Whatsapp bericht. Annuleringen via de e-mail worden niet geaccepteerd.  

Artikel 19: Annulering van een training door Healthy Roots

1. Bij vakantie of ziekte van de personal trainer schuiven de trainingen op. In het geval dat de klant een pakket afneemt, wordt de looptijd van het pakket verlengd met de tijd dat de personal trainer op vakantie of ziek is.
2. Is de personal trainer ziek, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, SMS bericht of Whatsapp bericht in kennis gesteld. 

 

Artikel 20: Ontbinding en opschorting

1. Healthy Roots is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. De overeengekomen aantal sessies blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Healthy Roots op vergoeding van eventuele schade.  
2. Voorts is Healthy Roots bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

3. De klant kan de overeenkomst ontbinden. Hier zullen de resterende sessie uitgekeerd worden aan Healthy Roots.